top of page

รู้จักดัชนี SET Well-Being Index


ได้ยินชื่อดัชนี SET Well-Being (SETWB) แบบนี้ หลายคนอาจสงสัยว่า เหมือนกับ SET50 หรือ SET100 หรือไม่ และทำไมต้องเป็น Well-Being เราไปหาคำตอบด้วยกันดีกว่าครับ...


SETWB คืออะไร

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ดัชนี SET Well-Being ใช้ชื่อย่อว่า SETWB โดยเป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของกลุ่มหลักทรัพย์ 30 หลักทรัพย์จาก 7 หมวดธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการเกษตร (AGRI) พาณิชย์ (COMM) แฟชั่น (FASHION) อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD) การแพทย์ (HELTH) การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM) และขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS) ซึ่งต่างเป็นหมวดธุรกิจที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน มีผู้ลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ การเติบโตของธุรกิจเหล่านี้จะมีผลต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ จีดีพี (GDP) นำมาสู่การสร้างรายได้แก่คนในประเทศ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทย


หุ้นใน SETWB ต้องเป็นอย่างไร

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนี SETWB ซึ่งนอกจากจะต้องอยู่ใน 7 หมวดธุรกิจที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังต้องมีลักษณะต่อไปนี้ด้วย

  1. มีกำไรอย่างน้อย 2 จาก 3 ปีล่าสุด (พิจารณาจากงบการเงินรวม)

  2. มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่า 20% ของทุนชำระแล้ว

  3. จำนวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่า 0.5% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน

  4. มูลค่าตามราคาตลาด (Market Cap) สูงสุด 30 อันดับแรก


ดัชนี SETWB คำนวณอย่างไร

ดัชนี SETWB ใช้การคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) เช่นเดียวกับดัชนี SET Index, SET50 และ SET100 โดยใช้วันที่ 29 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนเริ่มคำนวณดัชนีเป็นวันฐาน ด้วยค่าดัชนีเริ่มต้นที่ 1,000 จุด ทั้งนี้ จะจำกัดน้ำหนักของแต่ละหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีไม่เกิน 10% ในทุกไตรมาส และจะมีการทบทวนปรับรายการหลักทรัพย์องค์ประกอบของดัชนีทุก 6 เดือน


ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับดัชนี SET Well-Being Index (SETWB) แบบนี้แล้ว เชื่อว่าอีกไม่นาน เราก็จะได้เห็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ เช่น กองทุนรวม หรืออีทีเอฟ (ETF) ที่อ้างอิงดัชนี SETWB เป็นทางเลือกให้กับพวกเราผู้ลงทุนได้เลือกลงทุน เพื่อที่จะได้มีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนไทยได้ Be Well กันครับ...


ติดต่อผู้เขียนได้ที่ www.facebook.com/vinaya.chysirichote หรือ LINE: vinayachy


อ้างอิง

ข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 16/2562


1,762 views0 comments

Comments


bottom of page