top of page

เงื่อนไขการใช้บริการ

บริษัท สยาม เว็ลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด

ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

   เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งถึงสิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ระหว่าง บริษัท สยาม เว็ลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัท และ ท่านผู้ติดต่อและใช้บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลจากบริษัท ในฐานะผู้รับบริการ (“ผู้รับบริการ”) ในส่วนของการให้บริการในการวางแผนการเงิน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจัดทำแผนการเงิน โดยอ้างอิงจากเป้าหมายที่ผู้รับบริการกำหนด รวมถึงการแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินเหมาะสมแก่ผู้รับบริการ (“บริการ”)

   การตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ การที่ผู้รับบริการตกลงเข้าใช้บริการทุกประเภทของบริษัท ทางบริษัทจะถือว่า ผู้รับบริการยอมรับว่า ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้โดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และผู้รับบริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการ

   ขอบเขตการบังคับใช้ของเงื่อนไขการใช้บริการ เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ใช้กับการให้บริการโดยตรงโดยบริษัท ให้แก่ผู้ใช้ บริการเท่านั้น ไม่มีผลบังคับใช้กับการให้บริการโดยบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่อาจเชื่อมโยงต่อเนื่องจากการให้บริการของบริษัท (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้บริการโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องในส่วนของผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดก็ตามที่ผู้รับบริการตกลงใช้บริการ) เนื่องจากการให้บริการของบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ในวิสัยที่บริษัทจะสามารถควบคุมหรือรับประกันได้ ดังนั้นในการติดต่อใช้บริการระหว่างผู้รับบริการ และบริษัทภายนอกดังกล่าวเป็นส่วนที่ผู้รับบริการต้องศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทภายนอกดังกล่าวแยกต่างหากจากเงื่อนไขฉบับนี้

   ทั้งนี้นอกเหนือจากเงื่อนไขการใช้บริการ ผู้รับบริการยอมรับว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของผู้รับบริการที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ของบริษัทให้แก่ผู้รับบริการ โดยบริษัทจะดำเนินการดังกล่าวโดยสอดคล้องกับ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่บริษัทประกาศกำหนด

 

1. การให้บริการ

1.1 ขั้นตอนการให้บริการ และข้อจำกัดการให้บริการ ในการใช้บริการของบริษัท บริษัทกำหนดขั้นตอนในการให้บริการ และกำหนดข้อจำกัดสำหรับการดำเนินการให้บริการในแต่ละขั้นตอน เป็นดังนี้

a. การรวบรวมข้อมูลของผู้รับบริการ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลสินทรัพย์ หนี้สิน กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย รวมถึงข้อมูลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องและจำเป็น ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลงานอดิเรก ข้อมูลสุขภาพ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดเป้าหมายทางการเงินของ ซึ่งบริษัทแนะนำให้ผู้รับบริการกำหนดระบุเป้าหมายในลักษณะที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ และอยู่ในวิสัยที่สามารถทำได้จริงอย่างสมเหตุสมผล

ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย (ก) ก่อนการเริ่มกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้รับบริการต้องชำระค่ามัดจำให้แก่ บริษัทเต็มตามจำนวนที่บริษัทกำหนดก่อน และเมื่อมีการเก็บข้อมูลแล้ว บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงินมัดจำที่ผู้รับบริการได้ชำระมาแล้วในทุกกรณี (ข) ในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ผู้รับบริการรับทราบว่า เป็นกรณีที่ผู้รับบริการต้องรับผิด ชอบเพียงฝ่ายเดียวในการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเองทั้งหมดให้แก่ บริษัท เพื่อการให้บริการ โดยบริษัทไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดในการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันของข้อมูลที่ผู้รับบริการให้ดังกล่าว (ค) ในการกำหนดเป้าหมายทางการเงิน เป็นสิทธิและดุลพินิจฝ่ายเดียวที่ผู้รับบริการจะเป็นผู้กำหนด แต่ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิ์ในการให้คำแนะนำ หรือความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการกำหนดเป้าหมายดังกล่าว และบริษัทอาจใช้ดุลพินิจในการปฏิเสธการให้บริการในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า เป้าหมายที่กำหนดดังกล่าวอาจไม่อยู่ในวิสัยที่จะสามารถทำได้จริง และ (ง) ผู้รับบริการต้องรับทราบว่า การให้บริการของบริษัทจะดำเนินการโดยอ้างอิงจากข้อมูล และเป้าหมายทางการเงินทั้งหมดที่ผู้รับบริการให้แก่ บริษัทเป็นหลัก

b. การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของผู้รับบริการ โดยนักวางแผนการเงินในสังกัดของบริษัท (“นักวางแผนการเงิน”) จะวิเคราะห์และพิจารณาจากข้อมูลที่เก็บรวบรวม และเป้าหมายที่ผู้รับบริการเป็นผู้กำหนด จากนั้นจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคลตามความต้องการและความจำเป็นของผู้รับบริการ ตามมาตรฐานการวางแผนการเงินที่บริษัทกำหนดขึ้น (“แผนการเงิน”) ซึ่งอาจรวมถึงการแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับแต่ละแผนการเงินให้ผู้รับบริการพิจารณา โดยนักวางแผนการเงินจะนำเสนอแผนการเงิน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่แนะนำ เพื่อให้ผู้รับบริการพิจารณาและยืนยันอีกครั้ง

ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย (ก) ในขั้นตอนการจัดทำแผนการเงินนี้ ผู้รับบริการต้องชำระค่าบริการ (ส่วนต่างจากมัดจำที่มีการเรียเก็บมาในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล) ให้แก่ บริษัทเต็มจำนวนก่อนจึงจะได้รับแผนการเงินฉบับสุดท้าย และเมื่อมาถึงขั้นตอนการจัดทำแผนการเงินนี้แล้ว บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงินค่าบริการที่มีการชำระมาทั้งหมดดังกล่าวในทุกกรณี (ข) ผู้รับบริการต้องรับทราบว่า ข้อมูลบทวิเคราะห์ทางการเงิน และแผนการเงิน ถูกจัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าใจพื้นฐานและเป็นแนวทางในการวางแผนการเงิน รวมถึงกำหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อการดำเนินการตามเป้าหมายการเงินที่กำหนดไว้ ซึ่งได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้รับบริการโดยตรงประกอบกับข้อมูลอื่นที่จำเป็นต่อการวางแผน (ค) การคำนวณในรายงานการวางแผนการเงินที่นักวางแผนการเงินจัดทำขึ้น เป็นเพียงการประมาณการล่วงหน้าเท่านั้น ซึ่งนักวางแผนการเงิน และบริษัทไม่มีภาระหน้าที่ทางการเงิน ทางภาษี หรือ ทางกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้นจากการเขียนรายงานการวางแผนการเงินดังกล่าว เพื่อความมั่นใจในการดำเนินการตามแผนการเงิน ผู้รับบริการอาจปรึกษากับที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะทางเพิ่มเติม และ (ง) กรณีที่ผู้รับบริการตกลงซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินตามที่นักวางแผนการเงินแนะนำ จะเป็นกรณีที่ผู้รับบริการจะตกลงทำสัญญาเพื่อใช้บริการเฉพาะต่อบริษัทผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องแยกต่างหากจากการใช้การบริการของบริษัท ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ และกรณีเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อาจมีความเสี่ยง ผู้รับบริการมีหน้าที่โดยตรงในการศึกษาหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารชี้แจงสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่นักวางแผนการเงินแนะนำเองโดยตรง และหากผู้รับบริการตกลงซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าว จะถือว่า ผู้รับบริการยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าวได้ด้วยการพิจารณาของตนเองฝ่ายเดียว นักวางแผนการเงินและบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาดังกล่าวโดยผู้รับบริการ

c. โดยอ้างอิงจากแผนการเงินที่ตกลงกัน นักวางแผนการเงินจะให้การช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการในการปฏิบัติตามแผนการเงิน ติดตาม ทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุงแผนการเงินของผู้รับบริการตามความเหมาะสมในทุกปี จัดทำรายงานการวางแผนการเงิน และให้คำปรึกษาตามความจำเป็นและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามแผนการเงิน ที่อาจมีการตกลงกันระหว่างบริษัทและผู้รับบริการ ตลอดระยะเวลาการให้บริการ

 

ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย (ก) ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบในการแจ้งปรับปรุงข้อมูล และ/หรือเป้าหมายทางการเงินที่ผู้รับบริการอาจมีให้นักวางแผนการเงินทราบตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้การบริการของนักวางแผนการเงิน และ/หรือบริษัทดำเนินการได้แม่นยำมากขึ้น (ข) ผู้รับบริการต้องรับทราบและยอมรับว่า ผลลัพธ์ที่แท้จริงจากการทำตามแผนการเงินอาจมีการคลาดเคลื่อนทางตัวเลขออกจากผลลัพธ์ที่คาดหวัง ทั้งในด้านที่ดีขึ้นและแย่ลง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยน แปลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ (เช่น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาค ปัจจัยด้านนโยบายทางการเงินและการคลัง ปัจจัยด้านอัตราเงินเฟ้อ ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์หรือภาวะสงคราม ปัจจัยด้านลักษณะการดำเนินชีวิตและครอบครัว เป็นต้น) โดยข้อมูลทั้งหมดในรายงานการวางแผนการเงินเป็นสมมติฐาน ซึ่งนักวางแผนการเงินและบริษัทไม่อาจรับประกันผลลัพธ์การดำเนินงานในอนาคตของแผนการเงินที่วางแผนของผู้รับบริการได้ และ (ค) การวิเคราะห์ตามแผนการเงินจะมีการคำนวณที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินต่างๆ เช่น มูลค่าของสินทรัพย์ อัตราการเติบโต และอัตราภาษี เป็นต้น ของผู้รับบริการใน ณ วันทำแผน ซึ่งมูลค่าที่แท้จริงของข้อมูลทางการเงินดังกล่าวอาจมีความแตกต่างจากมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

1.2 แพ็กเกจการให้บริการ การให้บริการโดยบริษัทแก่ ผู้รับบริการ จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับแพ็กเกจ และรูปแบบการให้บริการตามที่บริษัทได้ประกาศแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ และตามที่ผู้รับบริการได้เลือกใช้บริการกับทางบริษัท ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจฝ่ายเดียวของตนในการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแพ็กเกจการให้บริการหรือราคาค่าบริการได้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและตามสภาพสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้า และให้ถือว่า การเปลี่ยนแปลงมีผลทันทีเมื่อบริษัททำการประกาศแจ้งให้ผู้รับบริการทั้งหมดทราบ

1.3 การให้บริการของบริษัทและนักวางแผนการเงิน มีจุดประสงค์ดำเนินการเพียงให้แนวทางและคำแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมเท่านั้น การให้บริการของบริษัทในการจัดทำแผนการเงิน โดยนักวางแผนการเงินและบริษัทเป็นการให้บริการวางแผนการเงินอ้างอิงจากข้อมูลของผู้รับบริการ และการแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อาจเหมาะสมกับข้อมูลการเงินและเป้าหมายการเงินของผู้รับบริการเท่านั้น แต่ในการวางแผนการเงินดังกล่าว บริษัทและนักวางแผนการเงินไม่ได้ให้คำแนะนำหรือให้บริการในวิชาชีพบัญชีหรือกฎหมายโดยตรง หากผู้รับบริการมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาจากผู้มีวิชาชีพบัญชีหรือกฎมายโดยตรง บริษัทแนะนำให้ผู้รับบริการปรึกษานักบัญชีหรือนักกฎหมายอีกครั้ง ทั้งนี้บริษัทมีพันธมิตรผู้มีวิชาชีพบัญชีและกฎหมายไว้ให้คำปรึกษาเพิ่มเติม หากผู้รับบริการต้องการใช้บริการพันธมิตรดังกล่าว บริษัทสามารถแนะนำให้ได้แต่อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าบริการวางแผนการเงินของบริษัทโดยตรง โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับบริการอ้างอิงข้อมูล ที่บริษัทหรือนักวางแผนการเงินให้เพียงประการเดียว โดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากจำเป็น

1.4 ระยะเวลาการให้บริการ เว้นแต่มีการยกเลิกการให้บริการโดยบริษัท หรือโดยผู้รับบริการภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ของเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ระยะเวลาการให้บริการกำหนดไว้เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ผู้รับบริการตัดสินใจตอบรับข้อเสนอการบริการของบริษัท ด้วยการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตอบรับการใช้บริการตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และเริ่มให้ข้อมูลเพื่อให้บริษัทรวบรวมข้อมูลดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1 a. (“ระยะเวลาการให้บริการ”)

1.5 การต่ออายุระยะเวลาการให้บริการ ระยะเวลาการให้บริการของบริษัทแก่ ผู้รับบริการจะได้รับการต่ออายุไปโดยอัตโนมัติทันทีที่สิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการก่อนหน้า โดยต่ออายุไปอีกครั้งละ 1 ปี เว้นแต่มีการบอกเลิกการให้บริการโดยบริษัทหรือผู้รับบริการภายในระยะเวลา 30 วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการ และเมื่อมีการต่อระยะเวลาการให้บริการ บริษัทจะดำเนินการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับระยะเวลาการให้บริการที่ได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติดังกล่าวทันที ทั้งนี้หากผู้รับบริการไม่ชำระค่าบริการสำหรับการต่อระยะเวลาการให้บริการที่บริษัทเรียกเก็บ ถือว่า สิ้นสุดการให้บริการในทันที

1.6 การเปลี่ยนนักวางแผนการเงิน บริษัทให้การรับประกันคุณภาพในการให้บริการโดยนักวางแผนการเงินทั้งหมดให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการของบริษัท (Advisor Standard) โดยนักวางแผนทั้งหมดจะดำเนินการให้บริการด้วยมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด และถือเป็นสิทธิเพียงฝ่ายเดียวของบริษัทในการจัดสรรและกำหนดแต่งตั้งนักวางแผนการเงินที่เหมาะสมให้แก่ ผู้รับบริการแต่ละท่าน

แต่อย่างไรก็ตามหากผู้รับบริการไม่พอใจการให้บริการของนักวางแผนการเงินที่บริษัท ผู้รับบริการสามารถแจ้งมายังบริษัทเพื่อขอเปลี่ยนนักวางแผนการเงินได้ไม่เกิน 2 ครั้งภายในระยะเวลาการให้บริการ และบริษัทสงวนสิทธิในการแจ้งเปลี่ยนแปลงนักวางแผนการเงินที่จะให้บริการแก่ผู้รับบริการได้ในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและนักวางแผนการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งมอบหมายในขั้นต้นดังกล่าว

 

2. การชำระค่าบริการ

2.1 การชำระค่าบริการ ผู้รับบริการมีหน้าที่ชำระค่าบริการรายปีตามอัตราที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจที่เลือกใช้บริการ โดยบริษัทจะทำการเรียกเก็บเงินในทุกรอบปี จนกว่าจะมีการเลิกสัญญาโดยสอดคล้องกับเงื่อนไขฉบับนี้ ทั้งนี้การเรียกชำระค่าบริการดังกล่าว บริษัทจะเรียกเก็บค่าบริการเป็นสกุลเงินบาท โดยอาจรวมภาษีอากรต่างๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ตามที่ได้มีการกำหนดและแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ โดยวิธีการชำระเงินที่บริษัทกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

2.2 การไม่ชำระค่าบริการ หรือการชำระค่าบริการล่าช้า กรณีที่ผู้รับบริการไม่ชำระค่าบริการ หรือชำระค่าบริการล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้บริการแก่ผู้รับบริการจนกว่าบริษัทจะได้รับชำระค่าบริการครบถ้วน ทั้งนี้บริษัทไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิเสธการให้บริการดังกล่าว และการใช้สิทธิดังกล่าวของบริษัทจะไม่กระทบต่อสิทธิอื่นที่บริษัทอาจมีภายใต้กฎหมาย

 

3. หน้าที่ของผู้รับบริการ และข้อห้ามในการใช้บริการ

3.1 ความรับผิดชอบต่อข้อมูล ภายใต้เงื่อนไขและความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประกาศกำหนดไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว ผู้รับบริการเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวต่อข้อมูลใดก็ตามที่ผู้รับบริการให้แก่บริษัท และ/หรือนักวางแผนการเงิน เพื่อการใช้บริการของบริษัท โดยผู้รับบริการต้องรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน และสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายในการนำส่งข้อมูลของผู้รับบริการทั้งหมด หากมีข้อโต้แย้งใดเกี่ยวข้องติดพันกับข้อมูลของผู้รับบริการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ผู้รับบริการต้องรับประกันรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวเพียงฝ่ายเดียว

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยในการให้ข้อมูลแก่บริษัท ผู้รับบริการต้องห้ามในการให้ข้อมูลที่มีลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท (ก) ข้อมูลปลอมหรือข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (ข) ข้อมูลที่อาจทำให้เชื่อว่า ผู้รับบริการนั้นเป็นบุคคลอื่น ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลจริง หรือบุคคลอื่นใด (ค) ข้อมูลใดที่ผู้รับบริการไม่มีสิทธิที่จะให้ตามกฎหมาย หรือ (ง) ข้อมูลอื่นใดที่อาจสร้างผลกระทบต่อบริษัท นักวางแผน หรือบุคคลอื่นใด

 

3.2 การให้บริการเป็นการให้บริการเฉพาะตัว ผู้รับบริการตกลงรับทราบว่า การให้บริการภายใต้เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ โดยบริษัทหรือนักวางแผนการเงินเป็นการให้บริการเฉพาะตัวและส่วนตัวเท่านั้น ผู้รับบริการไม่สามารถโอนสิทธิในการใช้บริการของบริษัทให้แก่บุคคลอื่นได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

3.3 การใช้บริการโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้รับบริการต้องใช้บริการของบริษัทโดยสุจริต และชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ใช้ บริการจะต้องไม่ใช้บริการของบริษัท เพื่อสนับสนุน หรือใช้ในทางที่เกี่ยวข้องกับการหรือกิจการใดๆอันมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งตามกฎหมายไทย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือที่สร้างความเสื่อมเสียไม่ว่าทางใดต่อผู้ให้บริการ หรือผู้ใช้ บริการอื่น หากมีการตรวจพบการกระทำดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญา และยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้ บริการดังกล่าว โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ไม่คืนค่าบริการใดทั้งสิ้น และไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆต่อตัวผู้ฝ่าฝืนหรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดจากผู้รับบริการที่ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อ จำกัดการใช้บริการดังกล่าว

3.4 ข้อห้ามในการใช้บริการ ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 3.3 ผู้รับบริการตกลงที่จะไม่ใช้บริการในลักษณะใด ๆ ดังต่อไปนี้

  a. กระทำการไม่ว่าในลักษณะใดที่จะส่งผลกระทบต่อความพร้อมในการให้บริการของบริษัท หรือของนักวางแผนการเงินไม่ว่าในลักษณะใด

  b. ใช้โปรแกรมหรือวิธีการเทคนิคหรือวิธีการอื่นใดเพื่อดึงและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการให้บริการของบริษัท (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสูตรการจัดทำแผนการเงิน) เพื่อสร้าง ทำสำเนา ลอกเลียนแบบ พัฒนาต่อ หรือถอดแบบข้อมูลดังกล่าว

  c. กระทำอื่นใดที่เป็นการฉ้อฉล ฉ้อโกง หรือกระทำกันอันมีความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย

  d. กระทำอื่นใดในลักษณะที่อาจนำไปสู่ความเสียหายในการให้บริการ หรือเสียชื่อเสียงแก่บริษัทหรือนักวางแผนการเงิน

  e. กระทำอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบเป็นปฏิปักษ์กับบริษัท นักวางแผนการเงิน หรือการให้บริการโดยทั่วไป

3.5 ความรับผิดของผู้รับบริการกรณีไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือข้อห้าม ในกรณีที่ผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่โดยเฉพาะข้อห้ามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ซึ่งอาจนำไปสู่การเรียกร้องความเสียหายไม่ว่ากรณีใดต่อบริษัท ผู้ใช้บริการที่ละเมิดดังกล่าวต้อง (ก) รับผิดชอบฝ่ายเดียวในการแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว และ (ข) ต้องชดเชยความเสียหายใดที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท และ/หรือนักวางแผนการเงินจากการละเมิดดังกล่าวของผู้รับบริการดังกล่าวเต็มจำนวน โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิของบริษัทในการดำเนินมาตรการอื่นต่อผู้รับบริการที่ละเมิดดังกล่าวตามที่บริษัทอาจมีสิทธิตามกฎหมาย

3.6 สิทธิในการระงับหรือบอกเลิกการให้บริการ ในกรณีที่บริษัทพบว่า มีกรณีที่ผู้รับบริการท่านใดดำเนินการผิดหน้าที่หรือข้อห้ามตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิเด็ดขาดในการระงับการให้บริการของผู้รับบริการดังกล่าวชั่วคราว หรือมีสิทธิบอกเลิกการให้บริการทั้งหมดแก่ผู้รับบริการที่ละเมิดดังกล่าวโดยให้มีผลบังคับได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจะไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

 

4. ทรัพย์สินทางปัญญาและการรักษาความลับ

4.1 ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ผู้รับบริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนําเสนอ รวมถึง องค์ประกอบทุกส่วนของแผนการเงิน รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนการเงินที่บริษัทพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการ ให้บริการทั้งหมดนี้ถือ เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งผู้รับบริการต้องห้ามทําการลอกเลียนแบบ ทําซ้ำ ดัดแปลง หรือดำเนินการในลักษณะใดที่จะส่งผลเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด และในกรณีที่ผู้รับบริการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้รับบริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจํานวน

4.2 หน้าที่ในการรักษาความลับของบริษัทและนักวางแผนการเงิน ในระหว่างการใช้บริการ บริษัทและนักวางแผนการเงินย่อมจะได้รับการส่งต่อเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่อาจมีลักษณะเป็นข้อมูลความลับของผู้รับบริการ ทั้งนี้บริษัทและนักวางแผนการเงินตกลงที่จะใช้มาตรการอย่างเหมาะสมในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของผู้รับบริการ โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของผู้รับบริการให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ (ก) เป็นการเปิดเผยที่จำเป็นสำหรับการใช้หรือการให้บริการ ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลนั้นจะต้องเป็นไปเท่าที่จำเป็นเท่านั้น (ข) เป็นการเปิดเผยที่ได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องก่อน หรือ (ค) เป็นการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่กฎหมายบังคับ เช่น ตามคำสั่งของหน่วยงานราชการ หรือของศาล

 

5. การยกเลิกการให้หรือการใช้บริการ

5.1 การยกเลิกการใช้บริการโดยผู้รับบริการ ผู้รับบริการอาจยกเลิกการใช้บริการได้ โดยต้องส่งหนังสือแจ้งจุดประสงค์การยกเลิกการใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัท โดยการยกเลิกดังกล่าวจะมีผลภายในระยะเวลา 30 วัน โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการที่ได้จ่ายล่วงหน้าเต็มจำนวนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้สำหรับการยกเลิกการใช้บริการในแต่ละขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดการให้บริการข้อ 1.1

 

5.2 การยกเลิกการให้บริการโดยบริษัท บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้บริการได้ในกรณี ดังนี้ (ก) การยกเลิกหรือระงับการให้บริการไม่ว่าเวลาใดๆ เนื่องจากมีเหตุจำเป็น (ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่บริษัทหรือนักวางแผนการเงินไม่สามารถติดต่อประสานงานกับทางผู้รับบริการได้ไม่ว่าในกรณีใด) หรือเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้เมื่อบริษัททำการบอกเลิกสัญญาแล้วให้ถือว่า การเลิกสัญญามีผลในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในปีที่ได้ทำการบอกเลิกสัญญา (ข) การยกเลิกการให้บริการในกรณีที่ผู้รับบริการปฏิบัติผิดหน้าที่ไม่ว่าในลักษณะใด ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

 

6. ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่สามารถบังคับได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และโดยไม่กระทบกับข้อจำกัดความรับผิดในกรณีเฉพาะอื่นที่บริษัทได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดที่เกิดจากการใช้บริการ ไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่ความเสียหายโดยตรงที่เกิดจากการจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท และ/หรือนักวางแผนการเงิน โดยเฉพาะบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือการใช้บริการที่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขการใช้บริการที่บริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทต้องรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ บริษัทจำกัดความรับผิดต่อค่าเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นสูงสุดไม่เกินอัตราค่าบริการปีล่าสุดที่บริษัทได้รับชำระจากผู้รับบริการก่อนเหตุการณ์ความเสียหายดังกล่าวเท่านั้น

 

7. ข้อกำหนดอื่น

7.1 การมีผลบังคับของเงื่อนไขการใช้บริการ หากมีข้อกำหนดหรือข้อความใดในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้เป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย ให้ถือว่าข้อกำหนดหรือข้อความที่ตกเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้นั้นไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่น

 

7.2 ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้รับบริการ ด้วยการใช้บริการภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ผู้รับบริการเข้าใจว่า ไม่ได้มีการสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะของหุ้นส่วน นายจ้างลูกจ้าง หรือตัวแทนระหว่างบริษัทและผู้รับบริการ โดยบริษัท และ/หรือนักวางแผนการเงินจะให้บริการในฐานะผู้ให้บริการอิสระต่างหากจากผู้รับบริการเสมอ

 

7.3 การโอนสิทธิโดยบริษัท ในกรณีที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะโอนสิทธิหรือหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ โดยเฉพาะสิทธิและหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บริษัทในกลุ่ม หรือบุคคลอื่น บริษัทมีสิทธิดำเนินการดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้รับบริการก่อน แต่บริษัทจะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ

 

7.4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้เป็นครั้งคราวไป ด้วยดุลพินิจฝ่ายเดียวของบริษัท โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่บริษัทมีกับผู้รับบริการ โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อทำการประกาศให้ผู้รับบริการทราบเป็นการทั่วไป ดังนั้นบริษัทแนะนำให้ผู้รับบริการอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการล่าสุดเสมอ เนื่องจากการที่ผู้รับบริการยังคงใช้บริการของบริษัทอยู่ บริษัทจะถือว่า ผู้รับบริการดังกล่าวยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทแก้ไขเสมอ

 

7.5 กฎหมายที่ใช้บังคับ และการแก้ไขข้อพิพาท เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ต้องได้รับการตีความและบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และกรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อสงสัยใด ผู้รับบริการสามารถติดต่อมายังบริษัทได้เสมอ แต่หากบริษัทไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวได้ บริษัทและผู้รับบริการตกลงที่จะนำเสนอข้อพิพาทดังกล่าวเพื่อการพิจารณาต่อศาลประเทศไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ เงื่อนไขการใช้บริการ

อ่านเพิ่มเติม:
นโยบายความเป็น
ส่วนตัว

bottom of page