top of page

เงื่อนไขการใช้งานเว็ปไซต์

บริษัท สยาม เว็ลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

  เวปไซต์ www.siamwealthmanagement.com หรือ www.swmthailand.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เวปไซต์”) ถูกจัดทำขึ้นโดย บริษัท สยาม เว็ลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา”) เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การใช้เวบไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือ เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่เราได้แจ้งให้ทราบบนเวบไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เวบไซต์ ทั้งนี้ การเข้าใช้เวบไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง ขอความกรุณาผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเวบไซต์นี้

ทรัพย์สินทางปัญญา


  ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และ/หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเวบไซต์นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการชื่อทางการค้าฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว ฯลฯ ที่ปรากฏบนเวบไซต์ เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ลิขสิทธิ์สิทธิและทรัพย์สินของเรา

  ท่านตกลงและรับทราบว่า เวบไซต์ของเราเป็นเพียงเวบไซต์เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการวางแผนการเงินเท่านั้นส่วนบุคคล ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใด ๆ ในทางกฎหมาย ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีใด ๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญาต่อเรา

การใช้บริการ


  ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้เวบไซต์นี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้ในเวบไซต์นี้เท่านั้น และจะไม่ใช้เวบไซต์นี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อ กฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน

  นอกจากนี้ ท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  1. ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัปโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันผิด กฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนล่วงหน้า

  2. กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สิน ทางปัญญาอื่น ตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าโดยวิธีการใด

  3. ดาวน์โหลด อัปโหลด ติดประกาศ หรือกระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือข้อความ สื่อมัลติมีเดีย งานใด ๆ จากเวบไซต์นี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา และ/หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฏซึ่ง ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรา สมาชิกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และ/หรือบุคคลภายนอก

  4. อัปโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมลหรือ ดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลายจำกัดการ ทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของเราหรือ ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือบุคคลภายนอก

  5. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ขัดขวาง แทรกแซงการทำงานหรือให้บริการของเรา หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอกอาทิเช่น ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบ ของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ

  6. กระทำการใด ๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของเราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ การแก้ไขเพิ่ม เติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เราจะประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง หากเราทราบว่าท่านดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดในเวบไซต์นี้ เรามีสิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า และ/หรือ อาจดำเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่เราเห็นสมควรได้ทันที

การจำกัดความรับผิด


  ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูลบางส่วนที่ปรากฏในเวบไซต์นี้ ข้อความดังกล่าว อาจเป็นข้อความที่เขียนหรือทำขึ้นโดยบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้บริการเวบไซต์บางส่วน ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง และอยู่เหนือความควบคุมของเรา เราไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหาหรือข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายการฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือการกระทำละเมิดใด ๆ ไม่ว่า ในทางแพ่งหรือทางอาญาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือความรับผิดใด ๆ ในทางกฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ทรัพย์สิน สิทธิหรือ ทรัพย์สินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือโดยประการอื่น ข้อยกเว้นความรับผิดของเราดังกล่าวนี้ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการข้อมูล และหรือ บทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใดๆ ของเรา พันธมิตรทางธุรกิจของเรา ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ

ข้อสละสิทธิในเนื้อหาบนเวบไซต์


  ข้อความ ภาพวาด หรือข้อมูลต่าง ๆ บนเวบไซต์บางส่วน อาจเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาเพื่อเป็นข้อมูล ความรู้และ ประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งเราได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง และทันสมัย (update) อยู่เสมออย่างไรก็ตาม เราไม่รับรองความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความทันสมัย (update) ของข้อมูลดังกล่าว ท่านตกลงและยอมรับว่า เราไม่มีอำนาจในการดูแลควบคุมความถูกต้องข้อมูลทั้งหมดบนเวบไซต์นี้

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัท สยาม เว็ลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด ได้ปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในขณะที่ ทำการส่ง จัดเก็บ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของท่านบนเวปไซต์ของเรา จะต้องได้รับความยินยอมของท่านก่อนเสมอ การส่ง จัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูลจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  ทั้งนี้ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล จะเป็นไปตาม 
นโยบายความเป็นส่วนตัว ที่เราได้กำหนดไว้

การแก้ไขเพิ่มเติม


  เราขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในเวบไซต์นี้ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และเราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการปรับเปลี่ยนข้อมูลลงในเวบไซต์ของเราโดยเร็วที่สุด ปัจจุบัน เงื่อนไขและข้อตกลง ถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

กฎหมายที่ใช้บังคับ


  หากเกิดข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากการให้บริการของเรา อันเนื่องมาจากเวบไซต์นี้ ท่านและเราตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาทการใช้บริการในเวบไซต์นี้ของท่าน ถือเป็นการตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเวบไซต์ฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการภายหลังจากการมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขของเวบไซต์ฉบับนี้ของเราในอนาคต ย่อมถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของเราที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

ข้อมูลการติดต่อเจ้าของเว็บไซต์: info@swmthailand.com

 

อ่านเพิ่มเติม:
นโยบายความเป็นส่วนตัว

bottom of page