top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท สยาม เว็ลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

 

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?


  ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ


ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม


  เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ อายุ สัญชาติ วันเกิด อายุ

 2. ข้อมูลช่องท่านการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล

 3. ข้อมูลบัญชี อาทิ รายละเอียดการชำระเงิน และบัญชีธนาคาร

 4. ข้อมูลทางธุรกรรม อาทิ ประวัติบริการต่าง ๆ ที่ท่านได้ซื้อจากผู้ให้บริการ

 5. ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน การสั่งซื้อ ความสนใจของท่านที่มีต่อบริการต่างๆของผู้ให้บริการ

 6. ข้อมูลทางเทคนิค อาทิ หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการเข้าระบบ ข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเวปไซต์ หรือ เวปไซต์ที่ท่านเข้าใช้ก่อนเข้าเยี่ยมชมเวปไซต์ http://www.siamwealthmanagement.com

 7. ข้อมูลทางการตลาด อาทิ ความพึงพอใจของท่านต่อบริการที่ได้รับ และความเห็นต่อการให้บริการของบุคลากร

 8. ข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ อาทิ วันที่ เวลา ระยะเวลาทั้งหมดที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเวปไซต์

 9. ข้อมูลที่ท่านค้นหาภายในเวปไซต์

 10. ข้อมูลและสถิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุงเวปไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราในเวลาต่อไป ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล โดยข้อมูลเหล่านี้ อาจถูกนำไปใช้ร่วมกับข้อมูลส่วนอื่น ๆ ในระบบด้วยเช่นกัน ซึ่งข้อมูลที่ท่านกรอกเพื่อค้นหาข้อมูลบนหน้าเวปไซต์ ของเราจะถูกเก็บไว้เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับท่านเมื่อเข้ามาใช้งานในครั้งถัดไป


แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล


  เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการดังนี้

  1. เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีเพื่อใช้บริการกับเรา หรือเมื่อท่านยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ กับเรา

  2. เมื่อท่านสมัครรับข้อมูลสื่อโฆษณาหรือข้อมูลด้านการตลาดจากเรา

  3. จากความสมัครใจของท่านในการทำแบบสอบถาม

  4. จากการเก็บข้อมูลการใช้เวปไซต์ของท่านผ่านบราวเซอร์คุกกี้

  5. จากการติดต่อสอบถามของท่าน หรือผ่านการโต้ตอบทางอีเมลหรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ เพื่อที่ผู้ให้บริการสามารถติดต่อท่านกลับได้

  6. เมื่อท่านกดซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์จากเรา

  7. เมื่อท่านเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้บนเวปไซต์ของเรา หรือแอพพลิเคชั่นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ เฟสบุ๊ค และ กูเกิ้ล

 2. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้ Email & Password Login, Google Login

 3. โดยได้รับข้อมูลเมื่อท่านสมัครระบบหรือเข้าใช้งานระบบผ่านช่องทางของบุคคลที่สาม


วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล

  ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับวางแผนการเงินส่วนบุคคลบนเวปไซต์ของเรานั้น จำเป็นจะต้องรวบรวมข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการของเรา ทั้งนี้ เราอาจจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการจัดฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ และเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของท่าน

 2. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการดำเนินการชำระเงินค่าบริการหรือสินค้าที่ท่านซื้อในระบบ

 3. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับข้อมูลหลังการบริการ เช่น การสอบถามข้อมูล การแสดงความคิดเห็นหลังการบริการ หรือ การส่งคำร้องแก่ผู้ให้บริการ เป็นต้น

 4. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตนว่าท่านเป็นผู้เดียวในการเข้าถึงบัญชีของท่าน

 5. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวิจัยการตลาดและบริหารความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

 6. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และระเบียบบังคับใช้ของรัฐ

 7. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับผู้บริการ รวมถึงการยินยอมให้ผู้ให้บริการสามารถโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่กลุ่มธุรกิจและพันธมิตรของผู้ให้บริการ ผู้ประมวลผลข้อมูล หรือหน่วยงานใดๆที่มีสัญญากับผู้ให้บริการ

 8. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการนัดหมายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านเวปไซต์ของเรา

 9. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออัพเดทข้อมูลข่าวสาร บทความ และข้อมูลอื่นๆ กรณีที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติม

 10. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง

 11. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ และบริการ ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

 12. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการให้ข้อมูลผ่านเวปไซต์ที่ท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากข้อมูลที่มีให้บนเวปไซต์ของเรา


การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล


  เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้

 1. เก็บรวบรวมโดยมีการบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้บริการ ได้แก่ Microsoft OneDrive

 2. เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมมาในการดำเนินของบริษัทตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ "วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล"การฉ้อโกง

 3. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลกับพนักงานภายใต้สัญญาจ้างของบริษัทที่มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เปิดเผยบนเวปไซต์ของบริษัท หรือช่องทางสังคมออนไลน์เพื่อการโฆษณา นอกจากนี้ เราอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิต เพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อการป้องกัน


การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้งานกับเวปไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเรา จะมีการเก็บรักษาไว้ตราบเท่าที่ยังมีการนำข้อมูลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ โดยท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับอยู่ตลอด และจะต้องปกป้องข้อมูลบนอุปกรณ์ของท่าน เช่น การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส, การอัพเดทซอฟต์แวร์, เปลี่ยนรหัสผ่าน และไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงอุปกรณ์ของท่านได้ไม่ว่าทางใดก็ตาม


 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทจัดเก็บจะอยู่ในลักษณะของ Hard Copy, Soft Copy

 2. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องมืออุปกรณ์ของบริษัท ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ของทางบริษัท รวมถึงมีการเก็บข้อมูลในบนระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้แก่ Microsoft OneDrive

 3. ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ "ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล"

 4. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ กรณีที่ทางเราไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการลบข้อมูลออกจากอุปกรณ์ของบริษัท รวมถึงการลบข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

 Data Retention Period
  ประเภท / รายการข้อมูลส่วนบุคคล [ระยะเวลาประมวลผล]

 1. ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ เพศ สัญชาติ วันเกิด อายุ [10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา]

 2. ข้อมูลช่องท่านการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล [10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา]

 3. ข้อมูลบัญชี อาทิ รายละเอียดการชำระเงิน และบัญชีธนาคาร [10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา]

 4. ข้อมูลทางธุรกรรม อาทิ ประวัติบริการต่างๆที่ท่านได้ซื้อจากผู้ให้บริการ [10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา]

 5. ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน การสั่งซื้อ ความสนใจของท่านที่มีต่อบริการต่างๆของผู้ให้บริการ [5 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา]

 6. ข้อมูลทางเทคนิค อาทิ หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการเข้าระบบ ข้อมูลการใช้งานเวปไซต์ การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อเบราเซอร์ของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเวปไซต์ [5 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา]

 7. ข้อมูลการตลาด อาทิ ความพึงพอใจของท่านต่อบริการที่ได้รับ และความเห็นต่อการให้บริการของบุคลากร [5 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา]


สิทธิของเจ้าของข้อมูล


  ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการได้รับแจ้ง (right to be informed): ท่านมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บ รวมถึงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิธีการจัดเก็บและระยะเวลาการจัดเก็บ

 2. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

 3. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเรา

 4. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

 5. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ 

 6. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

 7. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้

 8. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

  ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ DPO หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมข้อมูลของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) หรือ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นการใช้สิทธิต่างๆ ได้ที่ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (TDPG2.0) และ เวบไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม http://www.mdes.go.th


  ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น โดยเราจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว


การยื่นคำร้องเพื่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล


  หากท่านมีความประสงค์ในการยื่นคำร้องเรียนเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมไปถึงการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การขอเพิกถอนการยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งความคิดเห็นต่อการบริการ ท่านสามารถติดต่อได้ทางเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในหัวข้อ "ช่องทางการติดต่อ"


กิจกรรมส่งเสริมการตลาด


  ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริม การตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการ ที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับ ท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิ ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูล ข่าวสารได้โดยสามารถติดต่อมาได้ผ่านทางที่อยู่อีเมล info@siamwealthmanagement.com


Cookies คืออะไร?


  Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งานอินเตอร์เน็ตของท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชมเวบไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

  การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

 • อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์

 • ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์

 • วันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์

 • ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา และ

 • หน้าเว็บที่ท่านเข้า เยี่ยมชม และนำท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม


เราใช้ Cookies อย่างไร?


  เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเวบไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานเวปไซต์ โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านในเวปไซต์ของเราได้อย่างต่อเนื่อง และปลอดภัย

 2. เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานบนเวปไซต์ของท่าน จัดเนื้อหาข้อมูล รวมถึงรูปแบบเวปไซต์ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้

 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและเยี่ยมชมเวปไซต์ของท่าน เพื่อปรับเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ และสามารถตอบสนองความต้องการของท่านมากขึ้น

 4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเวปไซต์โดยรวม และนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


ประเภทของ Cookies ที่เราใช้


  เวบไซต์ของเราประกอบไปด้วย Cookies ดังต่อไปนี้

 1. Strictly Necessary Cookies: คุกกี้ทางเทคนิค เป็นประเภทคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานเวปไซต์ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย

 2. Functionality Cookies: คุกกี้ประกอบการทำงานของเวปไซต์ถูกใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเลือกหรือตั้งค่าบนเวปไซต์รวมถึงการนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการ เฉพาะบุคคลมากขึ้น เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบเวปไซต์

 3. Marketing/Advertising Cookies: คุกกี้สำหรับการโฆษณา ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชมและรวมถึงลักษณะการใช้เวปไซต์ของท่าน เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน และใช้เพื่อการประเมินประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณาต่างๆ

 4. Analytic/Performance Cookies: คุกกี้เพื่อวัดผลการทำงานของเวปไซต์คุกกี้ประเภทนี้จะจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมเวปไซต์แบบไม่ระบุตัวตน และนำมาวิเคราะห์จำนวนและพฤติกรรมของผู้เข้าชม เพื่อปรับปรุงเวปไซต์ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น

 5. Third-party Cookies: คุกกี้บุคคลที่สาม คุกกี้ชนิดนี้จะถูกกำหนดใช้โดยผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม อาทิ Google Analytics


การตั้งค่าคุกกี้


  ท่านสามารถตั้งค่าเพื่อปฏิเสธการใช้การคุกกี้ในบราวเซอร์ของท่านได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการดังนี้:


  สำหรับผู้ใช้ระบบซาฟารี (Safari)

 1. เข้าแอพพลิเคชั่นซาฟารีและเลือก “การตั้งค่า”

 2. เลือก “ความเป็นส่วนตัว” และจัดการข้อมูลการใช้คุกกี้ตามความต้องการของท่านดังนี้

  1. เลือก “ป้องกันไม่ให้ติดตามข้ามไซต์” เพื่อยกเลิกตัวติดตามใช้คุกกี้และข้อมูลเวบไซต์

  2. เลือก “ปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมด” เพื่อปิดกั้นไม่ให้เวบไซต์บุคคลที่สามและผู้โฆษณาจัดเก็บข้อมูลต่างๆไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

  3. เลือก “จัดการข้อมูลเวบไซต์” เพื่อดูว่าเวบไซต์ใดบ้างที่จัดเก็บคุกกี้และข้อมูลของท่าน

  สำหรับผู้ใช้กูเกิ้ลโครม (Google Chrome)

 1. เข้าระบบกูเกิ้ลโครมในคอมพิวเตอร์ และเลือก “การตั้งค่า” ด้านขวาบน

 2. เลือก “ขั้นสูง” ด้านล่าง

 3. เลือก “การตั้งค่าและความปลอดภัย”

 4. เลือก “การตั้งค่าเวบไซต์”

 5. คลิก “คุกกี้”

 6. หากต้องการยกเลิกการใช้คุกกี้ เลือก “ปิดการอนุญาตให้เวบไซต์บันทึกและอ่านข้อมูลคุกกี้”


  สำหรับผู้ใช้ Internet Explorer

 1. เมื่อเข้าระบบ Internet Explorer เลือก “การตั้งค่า”

 2. หากต้องการลบข้อมูลคุกกี้:

  1. เลือก “ความปลอดภัย”

  2. เลือก “ลบประวัติการเรียกดู”

  3. เลือก “คุกกี้และข้อมูลเวบไซต์” และกด “ลบ”

 3. หากต้องการลบข้อมูลคุกกี้:

  1. เลือก “เครื่องมือ”

  2. เลือก “ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต”

  3. เลือก “ความเป็นส่วนตัว”

  4. กด “ขั้นสูง” และเลือกให้อนุญาตหรือบล็อกคุกกี้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


  เราจะไม่เปิดเผยส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือรายละเอียดอื่น ๆ ให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่จะมีเหตุตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ หรือมีกฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำบังคับ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีคำสั่งศาล หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการฉ้อโกงและการก่ออาชญากรรมอื่น ๆ โดยการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น จากการที่ บริษัท สยาม เว็ลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด เข้าไปเกี่ยวข้อง หรือถูกเรียกร้องจากการเปิดเผยข้อมูลของท่าน ท่านได้ยอมรับโดยไม่อาจเพิกถอนได้ ที่จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ บริษัท สยาม เว็ลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด จากความรับผิด ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมทางกฎหมายทั้งหมด

ความปลอดภัยของข้อมูล


  ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ได้ถูกรวบรวมผ่านทางเวปไซต์ของเรา เราได้ดำเนินการอย่างเข้มงวด ในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของท่านไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยมาตรฐานขั้นสูง เราทำการทดสอบและปรับปรุงเทคโนโลยีรักษาความ ปลอดภัยของเราอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับ การดูแลด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุด

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

  บริษัท สยาม เว็ลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้อยู่ ได้ทุกเมื่อ โดยเราจะนำเสนอข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วในเวปไซต์นี้ และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันที ที่มีการเผยแพร่ลงบนเวปไซต์หรือแจ้งให้ท่านทราบด้วยวิธีอื่น ซึ่งนโยบายการคุ้มครองข้อมูล และความเป็นส่วนตัว มิได้มีวัตถุประสงค์หรือก่อให้เกิดสิทธิทางสัญญา หรือสิทธิทางกฎหมายใดๆ อีกทั้งมิได้ก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่เรา ที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นหรือในนามของบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเวบไซต์อื่น


  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งานเวบไซต์ของเราเท่านั้น หากท่านได้กดลิ้งก์ไปยังเว็บไซต์อื่น แม้จะผ่านช่องทางในเวบไซต์ของเราก็ตาม ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเวบไซต์นั้นๆ แยกจากของเวบไซต์ของเราอย่างสิ้นเชิง


การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


  เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติ และกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการปรับเปลี่ยนข้อมูลลงในเวบไซต์ของเราโดยเร็วที่สุด ปัจจุบันนโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564


ช่องทางการติดต่อ

Data Processor
ชื่อ: บริษัท สยาม เว็ลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด
สถานที่ติดต่อ: 7 ซอยจันทน์ 43/9 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ช่องทางการติดต่อ: 094-569-6667
อีเมล: info@siamwealthmanagement.com

Data Protection Officer

ชื่อ: นายกษิดิศ สุวรรณอำไพ
สถานที่ติดต่อ: 7 ซอยจันทน์ 43/9 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ช่องทางการติดต่อ: 083-118-6369
อีเมล: info@siamwealthmanagement.com


  ในกรณีที่พนักงานของเราหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ: ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ช่องทางการติดต่อ: (+66) 02-142-2233

อ่านเพิ่มเติม:

เงื่อนไขและข้อตกลง

bottom of page