top of page

แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น... ทางเลือกใหม่ของสมาชิก กบข.


หลังจากที่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้เพิ่มแผนการลงทุนน้องใหม่และปรับเปลี่ยนชื่อแผนการลงทุนที่มีอยู่เดิมให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ตามที่ Siam Wealth Management ได้นำเสนอบทความไปแล้ว [อ่านที่นี่] วันนี้ก็ถึงคิวของแผนการลงทุนทางเลือกใหม่อีก 1 ทางเลือก อย่าง “แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น” ซึ่งสำหรับแผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 ที่จะมีอายุการลงทุนประมาณ 2 ปีเศษนั้น สมาชิก กบข. จะมีสิทธิเลือกแผนนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1-5 สิงหาคมนี้ ดังนั้น วันนี้เรามาทำความรู้จักแผนมุ่งคุ้มครองเงินต้นกันครับ...


แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น (Principal-protected Investment Choice)

แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น เปลี่ยนชื่อมาจากแผนการลงทุนตราสารหนี้ที่ถือครองจนครบกำหนด (Term Fund) โดยมีนโยบายลงทุนในเงินฝากและพันธบัตรรัฐบาลที่ กบข. มีนโยบายถือครองจนครบกำหนดทั้งหมด เพื่อมุ่งเน้นการรักษาเงินต้น โดยการออก “แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น” จะแยกเป็นรุ่น ๆ แต่ละรุ่นจะกำหนดวันครบอายุและประมาณการผลตอบแทนไว้ ซึ่งประกาศล่าสุดได้ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้สมาชิกที่จะเลือกแผน Term Fund (เดิม) ต้องมีกำหนดเกษียณอายุหลังวันครบกำหนดของแผน Term Fund นั้น ๆ แล้ว


แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1

สำหรับ “แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1” นี้ มีกำหนดระยะเวลาในการลงทุนตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2567 โดยประมาณการผลตอบแทนอยู่ที่ 1.4-1.6% ต่อปี และสมาชิกสามารถเลือกลงทุนตามแผนนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. ซึ่งเงินส่วนที่สมาชิกมีสิทธิเลือกลงทุนตามแผนนี้ คือเงินสะสม เงินสะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) และเงินสมทบ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าว ที่มีอยู่ในบัญชีเงินรายบุคคลก่อนวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โดยจะเลือกลงทุนสำหรับเงินดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนก็ได้ (จะเลือกลงทุนเป็นจำนวนเงินหรือสัดส่วนของเงินดังกล่าวก็ได้) ส่วนเงินสะสมและเงินสมทบที่นำส่งหลังจากวันดังกล่าว จะอยู่ในแผนการลงทุนที่สมาชิกเลือกไว้เดิม และเมื่อแผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 ครบกำหนดอายุ เงินส่วนนี้ก็จะกลับไปอยู่ในแผนการลงทุนที่สมาชิกเลือกไว้เดิมต่อไป


ข้อควรระวัง

สิ่งแรกที่สมาชิก กบข. ต้องระวังในการลงทุนแผนมุ่งคุ้มครองเงินต้นก็คือ การลงทุนตามแผนดังกล่าวมิใช่การฝากเงิน และเมื่อสมาชิกได้เลือกลงทุนตามแผนมุ่งคุ้มครองเงินต้นแล้ว เงินส่วนดังกล่าวจะไม่สามารถไถ่ถอนหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการลงทุนของแผนแต่ละรุ่นได้ สำหรับกรณีที่สมาชิกออกจากราชการก่อนครบกำหนดของแผนแต่ละรุ่น อาจพิจารณาตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  1. หากตัดสินใจใช้บริการ “ออมต่อ” สำหรับเงินทั้งจำนวน เงินส่วนที่อยู่ในแผนมุ่งคุ้มครองเงินต้นจะยังคงอยู่ในแผนดังกล่าวต่อไปจนครบกำหนด หลังจากนั้นจึงย้ายไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่สมาชิกเลือกไว้เดิม

  2. หากตัดสินใจขอรับเงินคืน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (รวมถึงกรณีโอนไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกรณีทายาทได้รับเงินเนื่องจากสมาชิกเสียชีวิต) เงินส่วนที่อยู่ในแผนมุ่งคุ้มครองเงินต้นจะถูกนำออกจากแผนดังกล่าว โดยจำนวนเงินที่ได้จะขึ้นอยู่กับราคาตลาด ณ สิ้นวันทำการที่ดำเนินการจ่ายเงินคืนแก่สมาชิก และเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ก็จะกลับไปอยู่ในแผนการลงทุนที่สมาชิกเลือกไว้เดิม

แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น ถือเป็นทางเลือกใหม่สำหรับสมาชิก กบข. ที่ต้องการลดความเสี่ยงจากความผันผวนในตลาดทุน และต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงิน อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะเลือกแผนการลงทุนนี้ต้องแน่ใจว่าไม่ต้องการย้ายเงินที่จะลงทุนตามแผนนี้ไปอยู่ในแผนการลงทุนอื่นภายในระยะเวลาของแผนแต่ละรุ่น ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเลือกแผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น ก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดรอบคอบด้วยนะครับ...


ติดต่อผู้เขียนได้ที่ www.facebook.com/vinaya.chysirichote หรือ LINE: vinayachy


อ้างอิง

ประกาศคณะกรรมการ กบข. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2564 ข้อ 5 (10), 8

ประกาศ กบข. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน สำหรับแผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1 พ.ศ. 2565


#กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ #กบข #แผนการลงทุน #แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น #แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น1 #SiamWealthManagement #VinayaChy

93 views0 comments

Comentarios


bottom of page