top of page

พาสมาชิก กบข. รู้จักแผนการลงทุน


เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว ที่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้จัดให้มีแผนการลงทุนต่าง ๆ นอกเหนือจากแผนหลัก เพื่อให้สมาชิกสามารถเลือกลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ และต่อมาก็ได้เพิ่มทางเลือกแผนการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น รายละเอียดในเรื่องนี้เป็นอย่างไร ผมขอพาบรรดาสมาชิก กบข. ไปทำความรู้จักกันครับ...


แผนการลงทุนที่สมาชิก กบข. สามารถเลือกได้

ปัจจุบัน กบข. เปิดโอกาสให้สมาชิกเลือกแผนการลงทุน เฉพาะสำหรับเงินสะสม เงินสะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) และเงินสมทบ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าวเท่านั้น เพราะสมาชิกมีสิทธิได้รับเมื่อออกจากราชการอย่างแน่นอน (หากไม่เคยเลือกแผนการลงทุน ก็จะลงทุนในแผนหลักต่อไป) ในขณะที่เงินประเดิม (ถ้ามี) และเงินชดเชย พร้อมผลประโยชน์ตอบแทน จะลงทุนในแผนหลักเท่านั้น เพราะเงินสองส่วนนี้เป็นเงินที่รัฐบาลจ่ายให้เพื่อชดเชยบำนาญที่ลดลงตามสูตร สมาชิกจึงมีสิทธิได้รับก็ต่อเมื่อเลือกรับบำนาญเท่านั้น (การจะมีสิทธิเลือกรับบำนาญ ต้องลาออกจากราชการเมื่อมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 25 ปี แต่หากลาออกจากราชการเมื่อมีอายุไม่ต่ำกว่า 50 ปี หรือเกษียณอายุ ต้องมีอายุราชการไม่น้อยกว่า 10 ปี) โดยสัดส่วนการลงทุนเป้าหมายของแผนหลักและแผนทางเลือกอื่น ๆ รวมทั้งอีก 2 แผนการลงทุนน้องใหม่ ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เป็นดังนี้

สำหรับแผนสมดุลตามอายุ ซึ่งประกอบด้วย 4 กองทุนย่อยนั้น กบข. จะปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนย่อยให้โดยอัตโนมัติในช่วง 15 ปีสุดท้ายก่อนสมาชิกเกษียณอายุ ดังนี้

นอกจากนี้ สมาชิกที่มีความพร้อมในการตัดสินใจลงทุน อาจเลือกที่จะ “Mix and Match” กำหนดสัดส่วนการลงทุนระหว่างแผนตราสารหนี้ แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น แผนหุ้นไทย แผนหุ้นต่างประเทศ และแผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยได้เช่นเดียวกัน แต่การผสมสัดส่วนการลงทุนด้วยตนเองนี้ จำเป็นอย่างมากที่สมาชิกจะต้องติดตามข่าวสารทางเศรษฐกิจเป็นประจำ เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจปรับสัดส่วนการลงทุนอยู่เสมอ

พูดถึงแผนการลงทุนที่หลากหลาย สิ่งที่ต้องพูดถึงตามมาก็คือ “ความเสี่ยง” ของแต่ละแผนการลงทุน ซึ่งแผนการลงทุนใดมีสัดส่วนของตราสารทุนอยู่มาก ก็จะมีความเสี่ยงมากตามไปด้วย ส่วนแผนสมดุลตามอายุ ความเสี่ยงจะสูงในขณะที่อายุยังน้อย แล้วค่อย ๆ ลดลงไปเมื่ออายุมากขึ้น อาจสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ครับ


การเปลี่ยนแผนการลงทุน

การทบทวนแผนการลงทุน เป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนควรทำอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง โดยสมาชิก กบข. สามารถตรวจสอบมูลค่าเงินในบัญชีรายบุคคลได้จากใบแจ้งยอดเงินกองทุนประจำปี ทางเลือกหนึ่งที่สมาชิกสามารถกระทำได้หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจนแผนการลงทุนที่เลือกอยู่อาจไม่เหมาะสม ก็คือ การเปลี่ยนแผนการลงทุน ซึ่งสมาชิกที่ไม่ได้เลือกแผนสมดุลตามอายุ เมื่ออายุใกล้เกษียณ หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่ทำให้ตลาดหุ้นผันผวนอย่างมาก ดังเช่นการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปี 2563-2564 ก็ควรพิจารณาเปลี่ยนแผนการลงทุนมายังแผนที่มีความเสี่ยงต่ำลง เช่น แผนตราสารหนี้หรือแผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาเงินก้อนที่จะนำไปใช้ภายหลังเกษียณไว้ให้มากที่สุด (อย่าลืมพิจารณาความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเองประกอบด้วยนะครับ)

ล่าสุด กบข. ได้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแผนการลงทุน โดยสมาชิกสามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ถึงปีละ 12 ครั้ง หาก กบข. ได้รับแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ภายในเวลา 12.00 น. หรือสมาชิกแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์ภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการ กบข. ก็จะดำเนินการให้ในวันทำการนั้นเลย แต่หากพ้นเวลาดังกล่าว จะดำเนินการให้ในวันทำการถัดไป รวมถึงแผนสมดุลตามอายุ เมื่ออายุของสมาชิกถึงเกณฑ์ต้องปรับสัดส่วนการลงทุน กบข. ก็จะดำเนินการให้ในวันครบรอบวันเกิดเลย (หากตรงกับวันหยุดทำการก็จะเลื่อนไปเป็นวันทำการแรกถัดจากวันครบรอบวันเกิด) จากเดิมที่สมาชิกต้องรอถึงวันทำการที่ 5 ถัดจากวันที่ 15 ของเดือนหรือถัดจากวันสิ้นเดือน ขึ้นอยู่กับวันที่แจ้งความประสงค์หรือวันครบรอบวันเกิด


กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ถือเป็นช่องทางออมเงินเพื่อการเกษียณที่สำคัญอีกช่องทางหนึ่งของข้าราชการ ดังนั้น สมาชิกควรทำความรู้จักตนเองว่ายอมรับความเสี่ยงในการลงทุนได้มากน้อยเพียงใด และมีความเข้าใจหลักการตัดสินใจลงทุนเพียงใด แล้วเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด โดยพิจารณาถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจด้วย ก็จะทำให้แผนเกษียณของข้าราชการใกล้ความจริงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งครับ...


ติดต่อผู้เขียนได้ที่ www.facebook.com/vinaya.chysirichote หรือ LINE: vinayachy


อ้างอิง

พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มาตรา 46, 48, 53 (2), 70, 74

ประกาศคณะกรรมการ กบข. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2564 ข้อ 5, 8-11


#กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ #กบข #แผนการลงทุน #SiamWealthManagement #VinayaChy

98 views0 comments

Comments


bottom of page