มีเงินได้ต้องเสียภาษีครึ่งปี อย่าลืมทำรายงานเงินสดรับ-จ่าย

Updated: Jul 12, 2021


ช่วงเวลาสำหรับการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) มาถึงอีกครั้งแล้วนะครับ อย่างที่ทราบกันดีว่าผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 94 คือผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5-8 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมา เกินกว่า 60,000 บาท (สำหรับผู้ที่เป็นโสด รวมทั้งห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) หรือ 120,000 บาท (สำหรับผู้ที่มีคู่สมรส) แต่บุคคลเหล่านี้ยังมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจไม่ได้ให้ความสำคัญก็คือ การจัดทำรายงานเงินสดรับ-จ่ายประจำวัน รายละเอียดในเรื่องนี้เป็นอย่างไร มาติดตามกันครับ...

(อ่านเรื่อง 5 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการยื่นแบบภาษีครึ่งปี)


กรณีไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT (เช่น ขายสินค้าหรือให้บริการที่ได้รับยกเว้น VAT หรือมีมูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี) และมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5-8 จะต้องจัดทำบัญชีเงินสดรับ-จ่ายประจำวัน (ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ) โดยต้องลงรายการภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการนั้น ๆ โดยอาจลงรายการเป็นยอดรวมของแต่ละวันทำการ (เช่น “ขาย/ซื้อสินค้า”) หรือลงรายละเอียดของรายการรายรับ-รายจ่าย (เช่น “ขาย_(ชื่อสินค้า)_” หรือ “ซื้อ_(ชื่อวัสดุ)_”) ก็ได้ และให้สรุปยอดรายรับ-รายจ่ายเป็นรายเดือน หากไม่จัดทำรายงานดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท เช่นเดียวกับกรณีไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 94

รายงานเงินสดรับ-จ่าย

กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

นอกจากรายงานเงินสดรับ-จ่ายแล้ว ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ยังมีหน้าที่จัดทำ “รายงานบัญชีรับ-จ่าย” เพื่อแนบประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี (ภ.ง.ด. 90) ซึ่งประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

  1. ยอดเงินคงเหลือยกมาจากปีภาษีก่อน ซึ่งจะเท่ากับรายการที่ 5. ของปีภาษีก่อนหน้า

  2. ยอดรวมรายได้ระหว่างปีภาษี ทั้งที่ต้องรวมคำนวณภาษี และที่ถือเป็น Final Tax ได้

  3. ยอดรวมรายจ่ายระหว่างปีภาษี ต้องเป็นยอดรายจ่ายที่จ่ายไปจริง รวมกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินได้ที่ถือเป็น Final Tax ในปีภาษีปัจจุบัน และค่าภาษีเงินได้ประจำปีภาษีก่อนหน้า

  4. ส่วนแบ่งของกำไรหรือส่วนแบ่งเงินได้ที่จ่ายให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคล หากมีการแบ่งกำไรหรือเงินได้ระหว่างปีภาษีปัจจุบัน

  5. ยอดเงินคงเหลือยกไปปีภาษีถัดไป เกิดจากรายการที่ 1. + 2. – 3. – 4.

รายงานบัญชีรับ-จ่าย

หากห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลไม่จัดทำรายงานดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท เช่นเดียวกับกรณีไม่ทำรายงานเงินสดรับ-จ่าย นอกจากนี้ หากมีการแบ่งกำไรหรือเงินได้ ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลที่ได้รับส่วนแบ่งดังกล่าวต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้ของตนเองด้วย โดยถือเป็นเงินได้ประเภทที่ 8 และให้หักค่าใช้จ่ายตามจริงเท่านั้น


กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT

สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT ที่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะต้องจัดทำรายงานภาษีขายและรายงานภาษีซื้อ โดยต้องลงรายการภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ระบุในใบกำกับภาษี ส่วนรายงานสินค้าและวัตถุดิบ (เฉพาะผู้ประกอบการที่ขายสินค้า) นั้น ให้ใช้วิธีกรอก “แบบรายละเอียดสินค้าคงเหลือ” ที่ตรวจนับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีแทน และกรณีมีการรับประกันสินค้าหรือบริการซ่อมสินค้าเมื่อชำรุดบกพร่อง จะต้องจัดทำรายงานจ่ายอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่าด้วย หากไม่จัดทำรายงานต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังมีเบี้ยปรับอีก 2 เท่าของเงินภาษี แต่เบี้ยปรับอาจได้รับการลดเหลือ 40% ของเบี้ยปรับ หากความผิดเกิดขึ้นภายใน 1 ปีนับแต่วันที่เริ่มเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน หรือเหลือ 50% ของเบี้ยปรับ หากความผิดเกิดขึ้นหลังจากนั้น