top of page
SWM Money Track.jpg

หลักสูตรอบรมด้านการเงินระยะสั้น

พัฒนาความรู้และเสริมสร้างพื้นฐาน

ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้ตัวคุณเอง

เลือกหลักสูตรที่ใช่สำหรับคุณ

Basic Course | หลักสูตรพื้นฐาน

ราคา 4,000 บาท/หลักสูตร

Advance Course | หลักสูตรเฉพาะทาง

ราคา 6,000 บาท/หลักสูตร

MT01 พื้นฐานการวางแผนการเงิน
1 hr 30 min
ค่าบริการตามอัตรา
MT02 พื้นฐานผลิตภัณฑ์การเงิน
1 hr 30 min
ค่าบริการตามอัตรา
MT03 สวัสดิการพนักงาน
1 hr 30 min
ค่าบริการตามอัตรา
MT04 การวางแผนภาษี
3 hr
ค่าบริการตามอัตรา
MT05 การวางแผนเพื่อการเกษียณ
3 hr
ค่าบริการตามอัตรา
MT06 การวางแผนการศึกษาบุตร
1 hr 30 min
ค่าบริการตามอัตรา
MT07 ผลิตภัณฑ์การเงินเชิงลึก
3 hr
ค่าบริการตามอัตรา
No upcoming events at the moment
bottom of page