top of page
กษิดิศ สุวรรณอำไพ CFP®

กษิดิศ สุวรรณอำไพ CFP®

Senior Planner

สมาชิกสามัญ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย รหัส CFPTH190000039
ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต/ประกันชีวิตควบการลงทุน เลขที่ 5801012066
ใบอนุญาตวิชาชีพผู้วางแผนการลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน เลขที่ 062513
ใบอนุญาตผู้แนะนำลูกค้า เลขที่ IBA1509000730

phone.png

083-118-6369

gmail.png
facebook (1).png

Co-Founder ของ Siam Wealth Management และนักวางแผนการเงิน CFP® มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนและการประกันภัยเป็นหลัก และมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech)

linkedin (1).png
bottom of page