top of page
จิญาดา พฤกษาชลวิทย์ CFP®

จิญาดา พฤกษาชลวิทย์ CFP®

Wealth Manager

Co-Founder ของ Siam Wealth Management และนักวางแผนการเงิน CFP® ที่มีความเชื่อว่า การที่เราได้มีโอกาสส่งต่อความรู้ หรือแชร์ประสบการณ์ทางการเงิน น่าจะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์และมีคุณค่า "เพียง 1 คนสำคัญในครอบครัววางแผนการเงิน จะส่งผลให้อีกหลายชีวิตดีขึ้น" เพราะถ้าการเงินแข็งแรง เป็นปัจจัยหลักหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวแข็งแรง เมื่อครอบครัวแข็งแรงจะทำให้คุณภาพของคนในสังคมดีตาม

ความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษ:

  • การวางแผนการเงินครอบครัวทุกมิติ (Family Wealth Planning)

  • การวางแผนการเงินผู้ประกอบการ (Entrepreneur Wealth Planning)

  • การผสมผสานการวางแผนภาษีบุคคลและนิติบุคคล (Tax Planning)


ผลงานที่น่าสนใจ:

สมาชิกสามัญ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย รหัส CFPTH190000053

ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต/ประกันชีวิตควบการลงทุน เลขที่ 5804081387

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 6004003092

ใบอนุญาตวิชาชีพผู้วางแผนการลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน เลขที่ 075461

ใบอนุญาตผู้แนะนำลูกค้า เลขที่ IBA1701001197

bottom of page