top of page
จิญาดา พฤกษาชลวิทย์ CFP®

จิญาดา พฤกษาชลวิทย์ CFP®

Senior Planner

สมาชิกสามัญ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย รหัส CFPTH190000053
ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต/ประกันชีวิตควบการลงทุน เลขที่ 5804081387
ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 6004003092
ใบอนุญาตวิชาชีพผู้วางแผนการลงทุนและผู้แนะนำการลงทุน เลขที่ 075461
ใบอนุญาตผู้แนะนำลูกค้า เลขที่ IBA1701001197

phone.png

086-567-7007

gmail.png
facebook (1).png

Co-Founder ของ Siam Wealth Management และนักวางแผนการเงิน CFP® มากประสบการณ์

linkedin (1).png

bottom of page