top of page
Laptop

ตำแหน่งงานที่เปิดรับในปัจจุบัน

ไม่จำกัดเฉพาะเพียงตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนักวางแผนการเงินหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
แต่เรายังเปิดรับอีกหลากหลายตำแหน่งเพื่อมาเติมเต็มศักยภาพขององค์กร

นักการตลาด

bottom of page